Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
13.7.2022
Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Rozszerzeniem ostatniego wpisu dla Microsoft Dynamics 365 Business Central dotyczącego sposobów weryfikacji zapisów księgowych jest kolejne Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców. Raport ten również przedstawia wartości w układzie czterech kolumn, tak jak bazowe Zestawienie obrotów i sald kont K/G. Jednak analiza jest oparta o szczegółowe zapisy ksiąg pomocniczych dostawców i nabywców z dodatkowym podziałem na grupy księgowe.


Omawiane przeze mnie zestawienie występuje w dwóch oddzielnych raportach:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

W celu wygenerowania jednego z tych dwóch zestawień, należy wybrać w opcji wyszukiwania jeden z nich, następnie pojawi się okno ustawień raportu:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zestawienie obrotów i sald z uwzględnieniem powyższych parametrów przedstawia się następująco:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zmieniając ustawienia raportu, w celu uwzględnienia wszystkich zapisów, a także saldo bez podziału na zapisy po stronie Winien i po stronie Ma, uzyskujemy dane w poniższej postaci:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wartości wykazane w Zestawieniu obrotów i sald nabywców/dostawców są odzwierciedleniem i uszczegółowieniem zapisów kont K/G nabywców/dostawców. Przykładowo dla konta nabywców 201-01 zestawienie obrotów i sald kont K/G prezentuje:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Natomiast analizując Zestawienie obrotów i sald nabywców zauważyć można, jakie salda/obroty poszczególnych nabywców składają się na wartość salda/obrotów konta K/G 201-01:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dodatkowo analizę przedstawionych zapisów można rozszerzyć o użycie flowfieldów na kartotece konta K/G 201-01 dotyczących: kwoty Kredyt nabywcy i kwoty Debet nabywcy:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kwoty kredyt i debet są dokładnym odzwierciedleniem wartości prezentowanych w tzw. Obrotówce sald kont K/G oraz sald na nabywców/dostawców w kolumnie Saldo na dzień i po kliknięciu kwoty, pojawią się szczegółowe zapisy kont księgi nabywców/dostawców. Dzięki temu z pozycji konta K/G mamy podgląd do szczegółowych zapisów ksiąg pomocniczych:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Kolejnym aspektem szczegółowej weryfikacji zapisów księgowych nabywców i dostawców jest pokazanie w raporcie obrotówki sald nabywców/dostawców poszczególnych zapisów dla danego nabywcy/dostawcy w podziale na grupy księgowe. Sytuacja taka wystąpi, gdy należności/zobowiązania będą zaksięgowane na więcej, niż jedną grupę księgową nabywcy/dostawcy. W takiej sytuacji, mamy możliwość dokładnego poznania wartości dla poszczególnych grup księgowych:

Zestawienie obrotów i sald nabywców/dostawców w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podsumowując, zestawienia obrotów i sald w Business Central możemy analizować zarówno z poziomu księgi głównej, jak i dodatkowo z poziomu ksiąg pomocniczych, co daje nam bardzo szczegółową weryfikację zapisów księgowych.

Poprzedni
Następny
Następny