Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

zapewniamy, że firma Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-612) przy ul. Mysłowickiej 3 (zwana później Administratorem) szanuje Internautów, w tym osoby odwiedzające naszą witrynę internetową (zwanych dalej Użytkownikami) oraz przywiązuje dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci.

Dlatego   też   gromadzimy   informacje   pomagające   nam   lepiej   zrozumieć   Państwa   potrzeby     i dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji prawnych na temat strony, którą właśnie Państwo odwiedzacie, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

COOKIES

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 2. „Analityczne” pliki cookies, które umożliwiają  zbieranie  informacji  o  sposobie  korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 3. „Personalizacyjne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, w   zakresie   wybranego   języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. „Marketingowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 1. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 3. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w  celu  wzmocnienia  i  optymalizacji  działań  marketingowych,  promocyjnych    i analitycznych

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki  wyłączyć obsługę plików «cookies».  Najczęściej  odpowiednia  opcja  znajduje  się  w zakładce  prywatność  lub ustawienia danego programu.

Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz
 3. Kliknij Pokaż ustawienia
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookie

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.

Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-612) przy ul. Mysłowickiej 3.

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres: Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-612) przy ul. Mysłowickiej 3.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Intersys Group sp. z o.o. w ramach witryny www.intersys.pl gromadzi dane osobowe użytkowników podczas rejestracji w celu otrzymania dowolnego produktu, treści lub usług oferowanych przez Intersys Group, takich jak publikacje, informacje, konkursy, seminaria online, konferencje i wydarzenia.

Intersys Group sp. z o.o., uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Intersys Group sp. z o.o. korzysta ze zgromadzonych danych osobowych wyłącznie w celu dostarczenia informacji, produktów i usług, przekazywanych na życzenie właściciela danych osobowych oraz na podstawie zainicjowanej przez niego komunikacji bezpośredniej.

RODO zobowiązuje podmioty gromadzące dane, takie jak Intersys Group sp. z o.o., do informowania klientów o podstawie prawnej do korzystania z danych osobowych mieszkańców UE.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

W pozostałych (innych) celach dane osobowe mogą być przetwarzane przez Intersys Group sp. z o.o. na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów, subskrybujących newsletter lub zgłaszające chęć udziału w wydarzeniach specjalnych w formie dobrowolnej rejestracji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Intersys Group sp. z o.o., np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych Intersys Group sp. z o.o. rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Intersys Group sp. z o.o., w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Intersys Group sp. z o.o. zaświadcza, że nie udostępnia zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stronom trzecim w żadnych celach.

Intersys Group sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe zgromadzone w celach informacyjnych, marketingowych bądź realizacji usług będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez właściciela danych osobowych udzielonej zgody. Dane związane z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, będą gromadzone i przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

LINKI

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden   sposób   odpowiedzialności   za   treść   tychże   innych   stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że w przypadku, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy:

 • jeżeli użytkownik łączy się z Usługami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, informacje dotyczące jego interakcji z Usługami w takich mediach społecznościowych;
 • informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego trasy i lokalizacji w centrum handlowym, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika.
 • dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik publikuje, wysyła, do których wnosi swój wkład lub które w inny sposób udostępnia w ramach lub za pośrednictwem Usług, na przykład jego oś czasu, polubienia, lookbooki, lista życzeń, lista kontaktów;
 • dane.

DOSTĘPNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony internetowej.

INFORMACJE PRAWNE

Strona, którą właśnie Państwo odwiedzacie, jest własnością Intersys Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 3, 01-612 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 110 000 zł

KRS: 0000117474

NIP: 5242429436

REGON: 015159192

PRAWA AUTORSKIE

Uprzejmie informujemy, że właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykorzystanych na  niniejszej  stronie  jest  Administrator.  Jednocześnie  przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Administratora.