Kategorie kont K/G, jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Opublikowany
8.12.2021
Kategorie kont K/G, jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central posiada standardową funkcjonalność, jaką są Kategorie kont K/G dające możliwość budowania raportów finansowych.


Dodatkowo IT.Integro rozszerzyło tą standardową funkcjonalność w ramach Polish Functionality – Starter Pack, dzięki temu pozwala ona na wygenerowanie kategorii kont stanowiących odwzorowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej).

Rozszerzenia te dają możliwość takiego skonfigurowania wybranych pozycji bilansu, aby opierały się wyłącznie o zapisy debetowe lub wyłącznie o zapisy kredytowe związane z księgami pomocniczymi nabywców i dostawców. Przepisy prawa wymagają takiej prezentacji należności i zobowiązań w bilansie. Ponadto salda niektórych kont księgi głównej mogą być prezentowane w aktywach lub pasywach, w zależności od tego, czy wykazują saldo debetowe, czy kredytowe – w taki sposób należy prezentować np. rozrachunki publiczno-prawne.

Dodano możliwość dowolnej manipulacji kolejnością pozycji. Do tej pory zmiana kolejności mogła się odbywać wyłącznie w ramach tego samego typu kategorii (Aktywa, Pasywa, Przychód itp.). Rozszerzenie umożliwia pełne zarządzanie kolejnością – np. dzieckiem kategorii o typie Przychód może być kategoria o typie Aktywa lub Pasywa.

Cały zestaw niezbędnych kategorii generowany jest automatycznie podczas uruchomienia akcji Konfiguracji z pomocą Kreatora kategorii kont K/G w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Należy przy tym pamiętać, że wywołanie to całkowicie zastępuje dotychczasowe ustawienia kategorii kont.

Strukturę sprawozdań finansowych można spersonalizować, mapując konta księgi głównej na kategorie kont.

Kategorie kont K/G jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w BC

Strona Kategorie kont K/G zawiera kategorie i podkategorie oraz konta K/G, które zostały do nich przypisane. Można tworzyć nowe podkategorie i przypisywać te kategorie do istniejących kont.

Kategorie kont K/G jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w BC

Grupę kategorii można utworzyć przez ustawienie wcięcia innych podkategorii w wierszu na stronie Kategorie kont K/G. Dzięki temu można łatwo uzyskać przegląd, ponieważ każde grupowanie pokazuje saldo całkowite. Na przykład można utworzyć podkategorie dla różnych typów środków, a następnie utworzyć grupy kategorii dla środków trwałych i aktywów bieżących.

Po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie Kategorie kont K/G i wybraniu akcji Wygeneruj arkusze kont zostaną zaktualizowane arkusze kont dla podstawowych raportów finansowych takich jak, bilans oraz rachunek zysków i strat. Następnie raporty te można podglądnąć, wydrukować, czy też wyeksportować do Excela.

Kategorie kont K/G jako narzędzie do tworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w BC

Podsumowując obie funkcjonalności, zarówno arkusze kont, jak i kategorie kont K/G stanowią narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwala budować strukturę raportów finansowych, takich jak bilans, czy rachunek zysków i strat. Jednocześnie Microsoft Dynamics 365 Business Central daje uniwersalne możliwości, które mogą być wykorzystywane do generowania różnych innych raportów pomocnych w raportowaniu.

Poprzedni
Następny
Następny